Documente utile

Acte necesare obținerii avizului anual pe certificat de membru al Colegiului Medicilor Buzău

 • cerere-tip - anexa nr. 5
 • certificatul de membru al Colegiului Medicilor Buzău, în original
 • asigurare de răspundere civilă, valabilă pentru anul în curs
 • dovezi privind educația medicală continuă
IMPORTANT !
Cererea pentru obținerea vizei anuale trebuie depusă la Colegiul Medicilor Buzău cu cel puțin 10 zile anterior expirării vizei anuale !
Avizul anual se eliberează după 14 zile de la depunerea actelor !

 

Acte necesare obținerii certificatului de membru al Colegiului Medicilor Buzău.

 • cerere-tip - anexa nr. 4
 • asigurare de răspundere civilă, valabilă pentru anul în curs
 • copie de pe documentul de identitate și/sau dovadă dublă cetățenie
 • copie legalizata diplomă de absolvire a facultății
 • copie certificat căsătorie (dacă este cazul) sau dovada schimbării numelui pe cale administrativă
 • copie  legalizata certificat medic specialist/primar sau, după caz, documentul care atestă recunoașterea acestuia/copie carnet medic rezident, completat și ștampilat anual/copie dovadă finalizare pregătire în rezidențiat
 • dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverință de la locul de muncă
 • cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de proveniență
 • certificatul de sănătate de tip A5 cu viza medicului psihiatru
 • declarația pe proprie răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • dosar educație medicală continuă (din ultimii 5 ani)
 • chitanța privind achitarea taxei de înscriere (50 lei)
 • notă de transfer (pentru membrii care vin prin transfer de la alt Colegiu teritorial)
Toate documentele care se solicită în copie se vor depune în copii certificate „conform cu originalul” de către medicul solicitant.
Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere autorizată.

Acte necesare avizării unui Cabinet Medical Individual - CMI

 1. Cerere de avizare;
 2. Certificatul de membru+ viza anuală la zi+ asigurarea malpraxis;
 3. Dovada deținerii legale a spațiului în care va funcționa cabinetul medical;
 4. Contract de muncă al colaboratorilor + viza anuală +asigurarea malpraxis;
 5. Fișa postului medicului angajat și asistentului medical;
 6. Regulament de Organizare și Funcționare al cabinetului, cu articolul în care se specifică asigurarea independenței profesionale a medicului angajat;
 7. Memoriu tehnic + schița;
 8. Program de lucru;
 9. Vizita la cabinet;
 10. Taxa pentru avizarea deschiderii cabinetului medical, c/v a 50 euro - se achită la sediul Colegiului odată cu depunerea dosarului.

Documentele vor fi depuse în copie conform cu originalul.

Acte necesare avizării deschiderii unui Cabinet Medical - SRL

 1. Cerere de avizare;
 2. Certificat de Înregistrare la Registrul Comerțului;
 3. Actul constitutiv al Societății și Statutul Societății;
 4. Certificatul Constatator;
 5. Certificatul de membru + viza anuală la zi + asigurarea malpraxis;
 6. Contract de muncă al colaboratorior + viza anuală +asigurarea malpraxis;
 7. Fișa postului medicului angajat și asistentului medical;
 8. Regulamentul de Organizare și Funcționare al cabinetului, cu Articolul 28 lit. B conform Ord. MS. nr.153/2003 actualizat - în care se specifică asigurarea independenței profesionale și dreptul de decizie ale personalului medical angajat;
 9. Dovada deținerii legale a spațiului în care va funcționa cabinetul medical;
 10. Memoriu tehnic + schița;
 11. Programul de lucru;
 12. Vizita la cabinet - asigurarea dotării minime a cabinetului conform Ord. MS nr.153/2003, condițiile minime de spațiu și circuitele funcționale necesare;
 13. Taxa pentru avizarea deschiderii cabinetului medical, c/v a 50 euro pentru fiecare specialitate - se achită la sediul Colegiului odată cu depunerea dosarului.

Documentele vor fi depuse în copie conform cu originalul.

Malpraxis

Plângerea împotriva unui medic se adresează colegiului al cărui membru este medicul. Acesteia i se va da curs numai dacă plângerea conţine următoarele elemente de identificare:

 • numele, prenumele, domiciliul şi calitatea petentului;
 • numele, prenumele şi locul de muncă ale medicului împotriva căruia se face plângerea;
 • descrierea faptei şi indicarea datei când aceasta a avut loc;
 • prejudiciul creat pacientului;
 • semnătura petentului.
Plângerea se va depune personal sau prin mandat cu procură ori poate fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Nu se vor înregistra plângerile trimise prin fax ori depuse sau trimise în copie.
Procedura judecării abaterilor este prevăzută în Statutul Colegiului Medicilor din România.
Colegiul Medicilor din România Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău